Pohjois-Savon säätiöiden yhteishankkeen apurahahaku, kevät 2023

Yhdistääkö hankkeesi Pohjois-Savon väestön sydän- ja verisuonitautien, hengityssairauksien ja ikääntyvien ihmisten elämisen laadun ja hoidon parantamista, tutkimusta tai kehittämistoimintaa? Vai etsitkö rahoitusta uusille innovatiivisille avauksille edellisissä teemoissa?

Aarne ja Aili Turusen säätiö, Kuopion Seudun Hengityssäätiö ja Sirkka ja Jorma Turusen säätiö jakavat vuonna 2023 osana Pohjois-Savon säätiöiden yhteishanketta apurahoja yhteensä 450.000 euroa Pohjois-Savon alueen toimijoille.

Aarne ja Aili Turusen säätiö jakaa apurahoja 50.000 euroa ja Kuopion Seudun Hengityssäätiö sekä Sirkka ja Jorma Turusen säätiö jakavat molemmat 200.000 euroa. Mainitut säätiöt ovat varautuneet kolmen vuoden vastaavansuuruiseen rahoitukseen edellytyksellä, että hankkeet ovat kolmivuotisia ja etenevät hankesuunnitelmien mukaisesti.

Rahoitusta myönnetään ensisijaisesti niille hankkeille, joissa yhdistyy rahoittavien säätiöiden toiminnan tavoitteet yhtenä kokonaisuutena.

Tuettavien hankkeiden tulee käynnistyä vuoden 2023 aikana.

Hakuaika

Vaihe 1.: 16.1.–15.2.2023
Vaihe 2: 1.3.–30.4.2023Apurahahaun teemat ja apurahojen suuruudet

Sydän- ja verisuonitaudit

Aarne ja Aili Turusen säätiö tukee vuonna 2023 yhteensä enintään 50.000 eurolla sydän- ja verisuonitautien tieteellistä tutkimustyötä ja sen tulosten tunnetuksi tekemistä. Katso tarkemmin säätiön toiminnasta: www.turusensaatio.fi

Hengitys- ja keuhkosairaudet

Kuopion Seudun Hengityssäätiö tukee vuonna 2023 yhteensä enintään 200.000 eurolla hengityssairauksien ja sisäilman tutkimus-, hoito- ja julkaisutoimintaa sekä hengitys- ja keuhkosairaiden kuntoutustoimintaa. Katso tarkemmin säätiön toiminnasta: www.hengityssaatio.fi

Ikääntyvien ihmisten elämisenlaatu ja hoito

Sirkka ja Jorma Turusen säätiö tukee vuonna 2023 yhteensä enintään 200.000 eurolla ikääntyvien ihmisten elämisenlaadun ja hoidon parantamista Kuopiossa ja/tai Vesannolla. Säätiö ei voi myöntää apurahaa tai avustusta yksityishenkilöille. Katso tarkemmin säätiön toiminnasta: www.sjts.fiKetkä voivat hakea apurahaa?

Apurahaa voivat hakea Pohjois-Savon alueen toimijat. Apurahahakemuksia toivotaan useamman organisaation yhteishankkeina.

Apurahaa ei pääsääntöisesti myönnetään sellaisiin kohteisiin, joiden apurahojen myöntäjät katsovat olevan ensisijaisesti hyvinvointialueen budjetista tai muuten julkisilla varoilla katettavia (esimerkiksi laitehankinnat, jotka lähtökohtaisesti kuuluvat toteutettavaksi julkisella rahoituksella lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi).Hakuprosessi

Vaihe 1:
”Ideapaperi”: yksi sivu sisältäen hankkeen tavoitteet, toimijat, kuvauksen miten hanke yhdistää säätiöiden tukemat teemat, suunnitelman toteutuksen aikatauluista, kokonaiskustannusarvion, kokonaisrahoitussuunnitelman sekä kuvauksen hankkeen vaikuttavuudesta Pohjois-Savon alueelle.

Arviointiryhmä valitsee ideapapereiden perusteella vaiheeseen kaksi mukaan otettavat hakemukset.

Vaihe 2:
Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella (enintään 5 sivua), josta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Hankkeen tavoitteet
 • Säätiön/säätiöiden nimi, joille hakemus osoitetaan
 • Haettavan rahoituksen määrä säätiöittäin
 • Selvitys siitä miten hanke yhdistää rahoittavien säätiöiden toiminnan tavoitteet
 • Hakijan nimi ja organisaatio
 • Hakijan arvo tai ammatti
 • Hankkeen nimi
 • Hankkeen toteutusaika
 • Hankkeen tutkimussuunnitelma / kehittämistoiminnan suunnitelma, sisältäen kuvauksen hankkeen hyödyistä Pohjois-Savon alueelle
 • Kustannusarvio ja kokonaisrahoitussuunnitelma
 • Apurahan maksatustiedot
 • Liitteet tarvittaessa (enintään 2 kpl)

Hakijan allekirjoittama hakemus lähetetään pdf-muodossa sähköpostiosoitteeseen hakemukset@pssaatiot.fi

Rahoittavien säätiöiden sekä KYS tutkimussäätiön edustajista koostuva tiimi arvioi vaiheen yksi hakemukset ja valitsee niistä vaiheeseen kaksi mukaan otettavat hakemukset hakuajan päätyttyä, ja kukin rahoittava säätiö tekee osaltaan rahoituspäätökset toimintasääntöjensä mukaisesti. KYS tutkimussäätiö (www.psshp.fi/tutkimussaatio) on mukana Pohjois-Savon säätiöiden yhteishankkeessa ja toimii tässä haussa yhtenä haun järjestäjistä.

Apurahapäätökset ilmoitetaan hakijoille säätiöiden rahoituspäätösten jälkeen.

Lisätietoja apurahahausta: säätiöiden asiamiehet/toimitusjohtajat (ks. yhteystiedot säätiöiden verkkosivuilta).Raportointi

Rahoitusta saaneilta edellytetään vuosittaista raportointia hankkeen etenemisestä erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaan. Lisäksi hakijan tulee antaa suostumus nimen julkaisemiseen apurahoja ja avustuksia myöntäneiden säätiöiden ja KYS tutkimussäätiön Internet-sivuilla. Apurahaa saaneiden hakijoiden tulee toimittaa tutkimussäätiön asiamiehelle selvitys lähipiirisidonnaisuuksistaan ennen apurahan vastaanottamista.