Hakuaika ja hakuopasApurahat julistetaan haettaviksi säätiön internet­sivuilla www.hengityssaatio.fi.

Apurahoja myönnetään pohjois­savolaisille yksityis­henkilöille ja työ­ryhmille. Tutkimuksen kohteena on oltava hengitys­terveyden edistäminen tai hengitys- ja  keuhko­sairauksien tutkimus, hoito tai ennalta­ehkäisy. Myös tutkimukseen liittyvä julkaisu­toiminta voi olla rahoituksen kohteena. Apu­rahoilla on jatkuva haku ja säätiön hallitus päättää apu­rahoista lähinnä seuraavassa kokouksessaan.Kuopion Seudun Hengityssäätiön apurahat 2019 (hakuaika 6.3. – 2.4.2019)

Kuopion Seudun Hengityssäätiö myöntää kuluvana vuonna apurahoja yhteensä enintään 100.000 euroa.

Tutkimuksen kohteena on oltava hengitysterveyden edistäminen tai hengitys- ja keuhkosairauksien tutkimus, hoito tai ennaltaehkäisy.

Hyvä sisäilma hengitysterveyden edistäjänä on erityinen painopiste vuonna 2019.

Painopisteenä rahoitettavissa tutkimuksissa ovat myös jatkorahoitukset, jotka liittyvät aikaisemmin rahoitettuihin tutkimusryhmähankkeisiin. Turvaamalla laajempien hankkeiden jatkuvuus, voidaan tutkimustuloksia ja julkaisuja paremmin hyödyntää viestinnässä ja terveydenedistämistehtävissä.

Myös yksittäisten väitöskirjatutkimusten rahoittaminen on mahdollista, mikäli aihepiiri tukee keskeisesti Säätiön toiminnan tarkoitusta ja liittyy valittuihin painopistealueisiin.

Säätiö on kuluvana vuonna myöntänyt Kuopion Seudun Hengitysyhdistykselle 105.000 euron avustuksen, eikä jaa muita avustuksia.Hakemuksen liitteet:

Hakemukseen pitää sisältyä seuraavat liitteet:

  • enintään kahden sivun (tutkimusryhmän ollessa kyseessä max. 5 sivun) mittainen tutkimus-, työ- tai hankesuunnitelma:

1. miten tutkimus edistää hengitysterveyttä
2. tutkimuksen taustat ja tavoitteet
3. tutkimusmenetelmät
4. toteutus ja aikataulu
5. kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, mikäli lomakkeen tila ei riittävä
6. viestintäsuunnitelma:
Hakemukseen on liitettävä noin A4-pituinen viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan tieteellisten tulosten julkaisusuunnitelma, tutkimustuloksista viestittäminen kansalliselle ja kansainväliselle tiedeyhteisölle, alan ammattilaisille sekä tutkimusaiheen soveltuvuudesta riippuen myös väestölle. Viestintäsuunnitelmassa kuvataan myös tilaisuudet ja tapahtumat, joissa tuloksia on tavoitteena esitellä. Hakija sitoutuu toimittamaan tiedot tieteellisistä artikkeleista, muista julkaisuista ja tapahtumista, joissa tuloksia on esitelty, Kuopion Seudun Hengityssäätiölle. Kaikki apurahan saajat sitoutuvat esiintymään Säätiön organisoimissa luentotilaisuuksissa ilman eri korvausta.

  • ansioluettelo
  • jatko-opiskelijoilla kopio opintorekisteristä tai tutkintotodistuksesta
  • yhteisöillä edellisen vuoden tilinpäätös

Huom! Mikäli hakemuksessa varattu tila ei riitä, voi hakija toimittaa kyseiseen kohtaan liittyvän aineiston erillisellä liitteellä.Hakemus tulee toimittaa Kuopion Seudun Hengitys­säätiölle, PL 34, 70101 KUOPIO.

Lataa apurahahakemus (PDF)

Voit täyttää PDF-hakemuksen tietokoneellasi ja tulostaa sen täytettynä.
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja, varatuomari Tarja Tikkanen, puh. 0400 185 926,

Kuopion Seudun Hengityssäätiö

Apurahat myönnetään pää­sääntöisesti vuosittain ilmoitettavan hakemus­ajan päättymisen jälkeen. Hakemuksia voi kuitenkin toimittaa jatkuvasti. Hallitus käsittelee apuraha­hakemukset valmistelun jälkeen kokouksessaan. Hakemuksen voi toimittaa kirjeitse, sähkö­postitse tai tuomalla Kuopion Seudun Hengitys­säätiön toimistoon. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajalle hallituksen tehtyä apuraha­päätöksen. Luettelo apurahojen ja avustusten saajista päivitetään vuosittain ja julkistetaan säätiön internet­sivuilla.Ohjeet apurahan ja avustuksen saajille

Apurahan saajille ilmoitetaan myönnetystä apurahasta sähköpostitse. Apurahan nostamisesta sovitaan erikseen.

Kun apuraha käytetään työvoiman palkkaamiseen, apurahan saaja on velvollinen huolehtimaan veronpidätyksistä, sosiaaliturvamaksusta ja lakisääteisistä eläkemaksuista. Yhteisön on toimitettava veroviranomaisen antama verojäämätodistus, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.Selvitys apurahan käytöstä

Säätiölle on toimitettava selvitys hankkeen edistymisestä ja apurahan käyttämisestä vuosittain erillisen kyselyn kautta.