Hakuaika ja hakuopasApurahat julistetaan haettaviksi säätiön internet­sivuilla www.hengityssaatio.fi.

Apurahoja myönnetään pohjois­savolaisille yksityis­henkilöille ja työ­ryhmille. Tutkimuksen kohteena on oltava hengitys­terveyden edistäminen tai hengitys- ja  keuhko­sairauksien tutkimus, hoito tai ennalta­ehkäisy. Myös tutkimukseen liittyvä julkaisu­toiminta voi olla rahoituksen kohteena. Apu­rahoilla on jatkuva haku ja säätiön hallitus päättää apu­rahoista lähinnä seuraavassa kokouksessaan.Kuopion seudun hengitys­säätiön tutkimus­apurahat 2017 (hakuaika 31.3.2017 saakka)

Säätiön tutkimusrahoituksen teemana on vuonna 2017 HENGITYS­TERVEYDEN EDISTÄMINEN.

Säätiö jakaa vuonna 2017 apu­rahoja yhteensä enintään 100.000 euroa.

Puolet jaettavista apu­rahoista on tarkoitus kohdentaa väitöskirja­tutkimuksiin, joissa apu­rahan suuruus voi olla korkeintaan 10.000 euroa / hakija.

Hakemukseen tulee liittää enintään kahden sivun mittainen tutkimus­suunnitelma.

Tutkimus­suunnitelmasta on käytävä ilmi seuraavat seikat:

1. miten tutkimus edistää hengitysterveyttä
2. tutkimuksen taustat ja tavoitteet
3. tutkimusmenetelmät
4. toteutus ja aikataulu
5. kustannusarvio, mikäli lomakkeen tila ei riittävä
6. viestintä


Lisäksi summaltaan suurempia apu­rahoja (noin 25.000 euroa / vuosi) voidaan myös kohdistaa Post Doc –tutkijoiden johtamille tutkimus­ryhmille ja erityisesti uusien tutkimus­ryhmien perustamiseen. Haku­prosessin aikana on mahdollista linjata, että sama tutkimus­ryhmä voi saada jatko­rahoitusta, joka kuitenkin edellyttää aina erillistä hakemusta ja selvitystä tutkimuksen etenemisestä. Haettaessa tutkimus­ryhmälle apurahaa on edellä mainittujen selvitysten lisäksi toimitettava tutkimus­johtajan CV. Tutkimusryhmän vapaa­muotoinen apuraha­hakemus voi olla korkeintaan viiden sivun mittainen.

Edellä mainittujen lisäksi voidaan apurahoja harkinnan mukaan kohdistaa tausta­selvitysten laatimiseen, kirjallisuus­analyyseihin tai tutkimus­tulosten implementointiin.

Hakemus tulee toimittaa Kuopion Seudun Hengitys­säätiölle, PL 34, 70101 KUOPIO.

Lataa apurahahakemus (PDF)

Voit täyttää PDF-hakemuksen tietokoneellasi ja tulostaa sen täytettynä.
Lisätietoja antaa toimitusjohtaja, varatuomari Tarja Tikkanen, puh. 0400 185 926,

Kuopion Seudun HengityssäätiöApurahat myönnetään pää­sääntöisesti vuosittain ilmoitettavan hakemus­ajan päättymisen jälkeen. Hakemuksia voi kuitenkin toimittaa jatkuvasti.

Hallitus käsittelee apuraha­hakemukset valmistelun jälkeen kokouksessaan.

Hakemuksen voi toimittaa kirjeitse, sähkö­postitse tai tuomalla Kuopion Seudun Hengitys­säätiön toimistoon.

Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan saajalle hallituksen tehtyä apuraha­päätöksen. Luettelo apurahojen ja avustusten saajista päivitetään vuosittain ja julkistetaan säätiön internet­sivuilla.Hakemuksen liitteet

Hakemukseen pitää sisältyä seuraavat liitteet:

  • tutkimus-, työ- tai hanke­suunnitelma
  • kustannusarvio ja rahoitus­suunnitelma
  • ansioluettelo
  • jatko-opiskelijoilla kopio opinto­rekisteristä tai tutkinto­todistuksesta
  • yhteisöillä edellisen vuoden tilinpäätös
  • Viestintä­suunnitelma: Hakemukseen on liitettävä noin A4-pituinen viestintä­suunnitelma, jossa kuvataan tieteellisten tulosten julkaisu­suunnitelma, tutkimus­tuloksista viestittäminen kansalliselle ja kansain­väliselle tiede­yhteisölle, alan ammattilaisille sekä tutkimus­aiheen soveltuvuudesta riippuen myös väestölle. Viestintä­suunnitelmassa kuvataan myös tilaisuudet ja tapahtumat, joissa tuloksia on tavoitteena esitellä. Hakija sitoutuu toimittamaan tiedot tieteellisistä artikkeleista, muista julkaisuista ja tapahtumista, joissa tuloksia on esitelty, Kuopion Seudun Hengitys­säätiölle.

HUOM! Mikäli hakemuksessa varattu tila ei riitä, voi hakija toimittaa kyseiseen kohtaan liittyvän aineiston erillisellä liitteellä.Ohjeet apurahan ja avustuksen saajille

Myönnetyn apurahan nostamiseksi saajan tulee palauttaa säätiön lähettämä maksatus­lomake. Työryhmän lomakkeen alle­kirjoittaa työryhmän toiminnasta vastaava henkilö ja yhteisön lomakkeen alle­kirjoittavat yhteisön viralliset alle­kirjoittajat. Pitkä­aikaiseen hankkeeseen myönnetty apuraha voidaan maksaa erissä. Etu­käteen sovitut maksu­erät suoritetaan sovitun maksu­ohjelman mukaisesti. Apurahan loppuosa (10%) maksetaan saajan säätiölle antaman loppu­selvityksen jälkeen.

Kun apuraha käytetään työvoiman palkkaamiseen, apurahan saaja on velvollinen huolehtimaan veron­pidätyksistä, sosiaaliturva­maksusta ja laki­sääteisistä eläke­maksuista. Yhteisön on toimitettava vero­viranomaisen antama verojäämä­todistus, joka ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.

Apuraha, jota ei ole ryhdytty käyttämään vuoden kuluessa jako­tilaisuudesta, katsotaan peruuntuneeksi. Samoin katsotaan loppuerä peruuntuneeksi, jos apurahan myöntämisestä on kulunut kaksi vuotta. Peruuntumisista ei ilmoiteta erikseen.Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä ja hankkeen viestintä­suunnitelma Kuopion Seudun Hengitys­säätiön hallitukselle vuoden kuluessa viimeisen erän nostamisesta. Se lähetetään säätiön toimistoon, PL 34, 70101 Kuopio.